Ubytovanie

Internáty sú súčasťou študentského života. Univerzita Komenského poskytuje svojim študentom možnosť ubytovať sa na niekoľkých univerzitných internátoch.

AKO SA UBYTOVAŤ

Každá fakulta má pre študentov vyhradený počet miest. Pri rozhodovaní, ktorý študent získa miesto zohráva úlohu vzdialenosť trvalého bydliska, známky z predchádzajúceho roka (neplatí pre prvákov), sociálna situácia – napr. študenti so špecifickými potrebami majú prednosť.

Ubytovací proces na UK

Základné informácie o ubytovaní poskytuje fakulta, na ktorú vás prijali. Pre lepšiu orientáciu máte k dispozícii všeobecné informácie na hlavnej stránke univerzity, kde nájdete:

  • sprievodcu ubytovacím procesom
  • harmonogram  ubytovacieho procesu
  • návod na výber izby
  • aktualizované informácie o ubytovaní na UK

Aplikácia ISKaM

V tejto aplikácií UK umožňuje vytvorenie finančného konta, prostredníctvom ktorého môžete platiť cez ISIC za obedy a sledovať výdavky. Zároveň môžete v aplikácií podávať žiadosť o ubytovanie, sledovať vybavenie a ďalšie úkony spojené s ubytovaním a stravovaním.

E-peňaženka

INTERNÁTY

Mlyny UK

V areáli Mlynov sa nachádzajú internáty „Atriáky“, „Šturák“ a „Manželáky“. Okrem toho sa v areáli nachádzajú internáty STU Mladosť. Ďalej sa tu nachádza niekoľko telocviční a športovísk (viac informácií v sekcii Šport na UK), jedáleň (Eat&Meet), ambulancie lekárov, psychologická poradňa a Univerzitné pastoračné centrum. Hneď vedľa zastávky autobusov sa nachádza nákupné centrum Cubicon. Väčšina ubytovacej kapacity je vyčlenená pre medzifakultné ubytovanie v rámci celej UK.

Adresa:
Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
mlyny.ubytovanie@uniba.sk
mlyny.posta@uniba.sk
Viac informácií

Družba UK

Študentský domov Družba leží priamo pri Dunaji v tesnom susedstve s Botanickou záhradou. Most cez ulicu Botanická ju spája s Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky, ktoré stoja neďaleko. Touto spojnicou je zároveň možné dostať sa v priebehu niekoľkých minút na Mlyny. Na Družbe sa nachádza jedáleň a niekoľko športovísk, rovnako ako ambulancie lekárov. Družba UK poskytuje ubytovanie prioritne pre študentov Právnickej, Prírodovedeckej, Lekárskej, Farmaceutickej a Pedagogickej fakulty UK.

Adresa:
Študentský domov Družba
Botanická 25
842 14 Bratislava 4
ubytovacie@druzba.uniba.sk
https://druzba.uniba.sk/o-nas/

Lafranconi

Ku komfortu štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK prispieva ubytovanie študentov v internáte priamo v budove fakulty na brehu Dunaja, v peknom prostredí pri Moste Lafranconi, odkiaľ trvá cesta MHD do centra mesta 5 min. V budove fakulty sa nachádza jedáleň a internát má ako účelové zariadenie fakulty priame prepojenie na športový areál, v ktorom sa realizuje praktická výučba.

Adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Študentský domov Lafranconi
Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9
814 69 Bratislava

internat@fsport.uniba.sk
ubytovanie@fsport.uniba.sk
Viac informácií

Vysokoškolský internát JLF UK v Martine

Internát slúži študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Je situovaný v dvoch budovách, v budove na ul. L. Novomeského č. 7 a v budove na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35. V tesnej blízkosti internátu na ul. L. Novomeského je novovybudovaná knižnica s modernou študovňou. Neďaleko internátu sa nachádzajú nákupné centrá TULIP a Campo di Martin, diskotéka, kiná, divadlo, múzeá a pod. Priamo v areáli internátu môžu študenti bezplatne využívať posilňovňu, športový areál a v blízkosti je krytá mestská plaváreň.

L. Novomeského č. 7 a P. O. Hviezdoslava č. 35
​​036 01 Martin
simkova@jfmed.uniba.sk
Viac informácií